Rejser til Asien

§1 Grupperejsedefinition.

Grupperejser svarer til en pakkerejse, dog mere som et skræddersyet tilbud, der aftales mellem én person på vegne af et antal personer og Özmeramrejser.

§2 Rejsens pris.

Rejseprisen omfatter de i bekræftelsen nævnte ydelser, der er inkluderet i rejsen. Prisen er betinget af det antal, som er anført på ordrebekræftelsen. Reduktion af antal rejsende vil normalt altid betyde en forhøjelse af prisen. Det er vigtigt, at gruppens kontaktperson er opmærksom på, at prisen, med mindre andet er meddelt skriftligt, normalt vil stige, såfremt gruppens antal reduceres. Se i øvrigt afsnit om afbestillingsbeskyttelse §10. Særaftaler, baseret på gruppens særlige ønsker, skal - for at have gyldighed - fremgå direkte af aftalen.

§3 Betaling.

3.1 Depositum

Depositum skal indbetales senest 10 dage efter, at ordrebekræftelsen er afsendt til gruppens kontaktperson. Depositum udgør normalt kr. 25% af det totale beløb. Depositum kan i konkrete tilfælde afvige fra ovenstående da flyselskaberne i nogle tilfælde kræver mere. Er det tilfældet, vil det være anført på ordrebekræftelsen. I tilfælde af, at depositum ikke betales inden den angivne frist, forbeholder Özmeramrejser sig ret til at annullere aftalen.

3.2 Restbeløb

Restbeløbet skal være Özmeramrejser i hænde senest 12 uger før afrejsedagen. Er restbeløbet ikke indbetalt på det aftalte forfaldstidspunkt, har Özmeramrejser ret til at annullere aftalen - alternativt opkræve rykkergebyr kr. 100,-. Forholdet betragtes i så fald som en afbestilling, hvilket medfører, at reglerne om afbestilling i §8 træder i kraft.

3.3 Slutopgørelse

Såfremt der efter restbetalingen/opgørelsen sker ændringer, som medfører ekstra fakturering eller refundering, skal restbeløbet være Özmeramrejser i hænde inden afrejse.

3.4 Navneliste

Navnelisten er en vigtig del af arbejdsgangen mellem Özmeramrejser og vores samarbejdspartnere i både ind- og udland. Gruppen skal derfor indsende korrekt udfyldt navneliste indenfor en given frist, som anføres på ordrebekræftelsen. Såfremt frist for indsendelse af navneliste ikke overholdes, vil det være forbundet med et gebyr på kr. 400,00. Navnelisten skal være identisk med navnene i deltagernes pas.

§4 Betaling af sports-/teaterbilletter etc.

Ved afbestilling vil der normalt ikke være refundering på ovennævnte ydelser. Gebyrer for bl.a. teaterbilletter, entréer til sportsarrangementer og lignende medfører, at den pris, der er påtrykt billetten, er lavere, end den pris gruppen opkræves. Dette skyldes gebyrer til agenter, billetbureauer etc.

§5 Fagligt program og studieprogram.

Studieprogram bør bestilles i god tid. Seneste bestilling af studieprogram er normalt anført på ordrebekræftelsen. Der vil med mindre andet er nævnt blive opkrævet betaling for de enkelte programpunkter. Betaling kan være såvel pr. person som pr. gruppe. Reserverer gruppen program eller programpunkter mindre end 12 uger før afrejsen, vil der blive opkrævet et hastegebyr på kr. 850,- pr. programpunkt udover den oplyste pris for de ønskede ydelser. Annullerer gruppen allerede bekræftede programpunkter, vil gruppen altid blive opkrævet gebyr til dækning af omkostninger i forbindelse med bestilling af program. Det samlede gebyr er på minimum kr. 850 pr. programpunkt, dog maksimalt den samlede pris for det pågældende programpunkt.

§6 Prisændringer efter aftalens indgåelse.

Der tages forbehold for prisændringer efter aftalens indgåelse eller prislistens udgivelse. Priserne er som tidligere nævnt baseret på antal deltagere samt en række andre ydelser. Özmeramrejser er kun berettiget til at forhøje den for rejsen aftalte pris som følge af ændringer i:

3.4 Navneliste

1. Antal deltagere.

. Transportomkostninger, herunder ændringer i brændstofpriser.

3. Skatter, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser, såsom lufthavns-, havne-, landings- eller startafgifter.

4. Valutakurser, som er anvendt ved beregning af prisen på den pågældende rejse. Prisen kan ændres i såvel nedad som opadgående retning. Den aftalte pris for rejsen kan ikke ændres de sidste 14 dage før afrejsen. Prisforhøjelser giver ikke særlig adgang til at afbestille rejsen.

§7 Overdragelse af rejsen.

Enkeltpersoner kan indtil 6 uger før afrejse overdrage en rejse til en anden, der opfylder de for rejsen opstillede krav, herunder pas, visum og vaccinationsbestemmelser. Overdragelsen er forbundet med et ekspeditionsgebyr på minimum kr. 800,-. Özmeramrejser har ret til at nægte overdragelse af rejsen, såfremt dette f.eks. på grund af benyttede trafikselskabers og/eller myndigheders bestemmelse ikke er muligt.

§8 Afbestilling af enkeltpersoner eller gruppen.

Som nævnt under §2 er prisen afhængig af deltagerantal, hvorfor afbestilling af enkeltpersoner, udover nedenstående betingelser, normalt betyder, at den resterende del af gruppen vil få en højere pris end den, der er anført i ordrebekræftelsen.

Ved afbestilling og ændring forstås:

- Afbestilling af hele rejsen.

- Frafald af rejsedeltagere.

- Ændring af rejserute, rejsemål eller afrejsedato.

Nedenfor følger vores afbestillings- og ændringsregler:

- Ved afbestilling eller ændring mere end 6 uger før afrejsen er det indbetalte depositum tabt.

- Ved afbestilling eller ændring mindre end 6 uger før afrejsen er hele rejsens pris tabt.

§9 Afbestilling i tilfælde af krigshandlinger, naturkatastrofer, m.v. på rejsemålet.

Gruppen kan afbestille en rejse uden omkostninger, hvis der inden for et tidsrum af 14 dage før afrejsen, på rejsemålet eller i umiddelbar nærhed forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige eller smitsomme sygdomme eller andre hermed ligestillede begivenheder.

Gruppen vil i sådanne tilfælde få tilbagebetalt samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen. Ovenstående regler er dog ikke gældende, såfremt gruppen kendte eller burde kende den pågældende begivenhed ved bestillingen. Det samme er gældende, såfremt begivenheden er almindelig kendt.

Gruppen kan ikke afbestille rejsen tidligere end 14 dage før afrejse, uden at afbestillingsregler træder i kraft. Özmeramrejser kan aflyse tidligere, såfremt det er forbundet med væsentlig økonomisk risici at afvente, om gruppen beslutter sig for at afbestille eller ej. Ovenstående forhold skal være fastslået eller dokumenteret af offentlig myndighed f.eks. Udenrigsministeriet. Rygter m.v. opfylder på ingen måde dette krav.

§10 Udeblivelse fra rejsen, manglende pas/visa, vaccination m.v.

Det påhviler den rejsende selv at opsøge information om gældende regler for pas, visum og vaccinationsbestemmelser. Har deltagerne eller enkeltpersoner ikke dansk pas, opfordres gruppen til før bestilling af rejsen at rette henvendelse til respektive konsulat/ambassade for der at søge oplysninger om de

indrejsebestemmelser/transitbestemmelser, der er gældende for den enkelte rejse. Gruppen sørger selv for anskaffelse af de til rejsen nødvendige pas, visum og vaccinationer m.v. Såfremt deltagerne ikke i behørig tid har sørget for ovenstående eller i øvrigt udebliver fra rejsen, betragtes dette som en afbestilling, og rejsens pris er derfor tabt.

§11 Ændringer i rejseaftalen fra Özmeramrejser´s side før afrejsen.

Skulle Özmeramrejser se sig nødsaget til, før afrejsen, at foretage ændringer i rejseaftalen, vil gruppen hurtigst muligt få besked herom. Özmeramrejser har ret til at aflyse rejsen såfremt:

- aflysningen af tilmeldte til rejsen er mindre end det i aftalen eller i disse rejsebestemmelser angivne minimum, og gruppen er underrettet inden rimelig tid.

- aflysning eller manglende opfyldelse skyldes udefra kommende omstændigheder, som Özmeramrejser, eller nogen Özmeramrejser er ansvarlig for, ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset ved aftalens indgåelse eller have undgået eller afbødet.

- aflysningen skyldes force majeure eller force majeure lignende forhold.

Özmeramrejser har ret til at foretage ændringer i rejseaftalen såfremt:

- det i rejseaftalen bekræftede trafikselskab indfører tidsændringer.

§12 Özmeramrejser´s ansvar for rejsens afvikling.

Özmeramrejser er ansvarlig for den i ordrebekræftelsen bekræftede rejse. Konstaterer gruppen mangler undervejs eller på rejsemålet, skal gruppen STRAKS underrette Özmeramrejser, hotel og transportør, således at Özmeramrejser får mulighed for at afhjælpe manglen inden rimelig tid. Underretter gruppen ikke straks Özmeramrejser om evt. mangler, BORTFALDER evt. krav i denne forbindelse. Såfremt afhjælpning foretages inden rimelig tid og uden væsentlig ulempe for gruppen, kan erstatningskrav ikke gøres gældende over for Özmeramrejser. Såfremt en mangel først meddeles efter hjemkomst, tabes retten til at gøre indsigelse. Et krav kan kun gøres gældende, såfremt gruppen har skriftlig bekræftelse på, at der er gjort opmærksom på mangler overfor Özmeramrejser, hotel, transportør etc. En evt. reklamation skal forelægges Özmeramrejser senest 7 dage efter hjemkomst. I modsat fald tabes retten til at gøre indsigelse. Özmeramrejser er ansvarlig for mangler, med mindre - manglen skyldes uvedkommende tredjemand

- manglen skyldes udefra kommende omstændigheder, som Özmeramrejser eller nogen Özmeramrejser er ansvarlig for, ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset ved bestillingen.

- manglen kan henføres til force majeure eller force majeure lignende forhold.

§13 Gruppens ansvar og pligter.

Ved modtagelse af dokumenter/rejsebevis etc. er det gruppens ansvar at kontrollere, at de af Özmeramrejser bekræftede ydelser og betingelser herfor er i overensstemmelse med det bestilte.

§14 Ansvarsbegrænsning i overensstemmelse med de internationale konventioner.

Özmeramrejser´s ansvar for mangler samt person- og tingskader er begrænset til de erstatningsbeløb, der er fastsat i de internationale konventioner, som gælder for tjenesteydere, der af Özmeramrejser benyttes ved gennemførelsen af de i dette programsatte rejser. For international flytransport er ansvaret begrænset i henhold til Warszawakonventionen. For internationale togtransporter er ansvaret begrænset i henhold til COTIF/CIF-konventionen.

For internationale skibstransporter er ansvaret begrænset i henhold til Athen-konventionen. Ved ren flyrejse: For det/de ovennævnte rejsedeltagende luftfartsselskab(er) optræder Özmeramrejser, som agent. Dette betyder, at det er luftfartsselskabet(erne), der alene er ansvarlige for den korrekte gennemførsel af transportaftalen. Dette/disse selskabs(ers) transportbetingelser og ansvarsbegrænsninger er derfor gældende. Transporten sker i henhold til Montreal og Warszawa konventionerne og 889/2002, der begrænser luftfartselskabernes erstatningsansvar i tilfælde af død eller tilskadekomst og ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af bagage samt i tilfælde af forsinkelse.

§15 Rejseforsikring og det gule sygesikringsbevis.

Ved sygdom, opstået under rejsen, påhviler det rejsedeltageren selv at afholde alle omkostninger til f.eks. lægebehandling, sygehusophold, hjemtransport m.v. Deltagerne skal medbringe det gule sygesikringsbevis. Sygesikringsbeviset er kun gældende max. 1 måned for rejser i Europa og landene udenfor Europa, der grænser op til Middelhavet. For rejser uden for dette område bør der tegnes en rejseforsikring.

§16 Bagage og bagageforsikring.

Der er på bus- og flyrejser begrænsninger mht. bagage. Oftest må man medbringe 1 stk. kuffert/taske + 1 stk. håndbagage. Spørg Özmeramrejser om nøjagtige regler for netop jeres rejse. Ansvar for at bagage kommer med det rigtige transportmiddel påhviler den enkelte deltager. Özmeramrejser er ikke ansvarlig for beskadiget bagage, og det anbefales at tegne en bagageforsikring. Få oplyst priser og betingelser hos Özmeramrejser. Ved medbringelse af ulovlige genstande (eks. alle former for våben) i bagagen, risikerer den rejsende afsætning af bus. I så fald er videre rejse for eget arrangement og omkostninger herfor påhviler den rejsende.